Fundusze Europejskie
Strona główna/Kontakt/Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) z siedzibą ul. J. Słowackiego 8, 56-400 Oleśnica, NIP: 911-200-38-99, REGON: 021771155, jako jednostka organizacyjna Miasta Oleśnica, reprezentowany przez Dyrektora,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:  faks: +48 71 303 32 72.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celu realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy wynikających z nw. przepisów:
  1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
  2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
  3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
  4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
  5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach pomocy
  6. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
  7. Kodeksu pracy oraz wydanych na jego podstawie przepisów wykonawczych,
  8. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych
  9. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych
  10. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych
  11. Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego ŚDS w Oleśnicy
  12. Innych przepisów prawa, które regulują działanie ŚDS w Oleśnicy.
 4. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są w postaci papierowej i/lub elektronicznej.
 5. Administrator zapewnia właściwe zabezpieczenie techniczne i informatyczne pozyskanych danych.
 6. Przetwarzanie danych uczestników ŚDS następuje na podstawie decyzji kierującej do ŚDS, wystawionej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.
 7. Przetwarzanie danych może nastąpić również na podstawie zgody udzielonej przez osobę będącą dysponentem danych osobowych.
 8. Przetwarzanie danych osobowych pracowników, zleceniobiorców, wykonawców, kontrahentów następuje na podstawie umów zawieranych przez ŚDS z osobami, których dane dotyczą. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na potrzeby umów (umów o pracę, zlecenie, dzieło itp.), podanie danych osobowych jest związane z ich zawarciem i realizacją. Zakres zbieranych danych wynika z przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, ustaw regulujących system emerytalno-rentowy oraz prawo podatkowe. Odmowa podania danych może uniemożliwić realizację obowiązków Administratora wobec ZUS, US, KRUS.
 9. Dane osobowe pozyskane przez Administratora mogą być udostępniane:
  1. Pracownikom ŚDS na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem realizacji obowiązków służbowych,
  2. Podmiotom zewnętrznym zajmującym się bieżącą obsługą ŚDS w zakresie:
   1. profilaktyki medycyny pracy,
   2. bezpieczeństwa i higieny pracy,
   3. informatyki
   4. doradztwa prawnego,
   5. kadr
   6. księgowości
  3. Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
 10. Dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym  do prawidłowego wykonania decyzji dotyczących uczestników ŚDS oraz umów zawieranych przez Administratora, na okoliczność realizacji obowiązujących przepisów prawa pracy, prawa cywilnego oraz podatkowego. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający również z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 11. Dane osobowe, którymi zarządza Administrator nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.
 12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
   3. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
   4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  z przepisów prawa;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   3. Administrator nie potrzebuje już danych dla realizacji swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
   1. przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
   1. zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją danej osoby, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu.
 13. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 14. Osobie, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 15. Dane osobowe zbierane przez Administratora nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania.
do góry