Fundusze Europejskie
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody wyłaczeń:

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
  • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań Straży oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to:

  • wybrane pliki do pobrania na stronie nie są dostępne cyfrowo,
  • wybrane materiały graficzne zostały opublikowane w sposób niedostępny cyfrowo,
  • wybrane materiały edukacyjne są przedstawione w postaci niedostępnej cyfrowo,

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Przejdź do panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Alina Wajerowska, dyrektor@sds-olesnica.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71-314-45-77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna - Środowiskowy Dom Samopomocy

56-400 Oleśnica, ul. Juliusza Słowackiego 8

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek parterowy z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym.
Drugie wejście, od strony podwórka bez podjazdu i platformy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze są dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Odpowiednia informacja jest wywieszona w korytarzu przy drzwiach wejściowych

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się. Usługę taką (bezpłatnie) może świadczyć nasz pracownik na etacie terapeuty, który posługuje się językiem migowym, lecz nie posiada uprawnień tłumacza. Posiada ukończony trzystopniowy kurs z języka migowego - poziom B-2.

Środowiskowy Dom Samopomocy - oddział

56-400 Oleśnica, Ul. Kościelna 3

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Oddział ŚDS usytuowany jest na poziomie parteru w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Wyodrębnione wejście do ośrodka od strony podwórza oraz rozkład pomieszczeń są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

parter, korytarz dostępny dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Przed wejściem do budynku jest zjazd dla wózków inwalidzkich z poziomu istniejącego chodnika

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane w odległości od wejścia do ośrodka ok. 25 m

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

odpowiednia informacja jest wywieszona w korytarzu przy drzwiach wejściowych

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się. Usługę taką (bezpłatnie) może świadczyć nasz pracownik na etacie terapeuty, który posługuje się językiem migowym, lecz nie posiada uprawnień tłumacza. Posiada ukończony trzystopniowy kurs z języka migowego - poziom B-2.

do góry