Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

15 Grudnia 2022

Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy ul. Słowackiego 8, 56-400 Oleśnica
Tel/ fax (71) 314-45-77; e-mail: dyrektor@sds-olesnica.pl

Zapytanie ofertowe na wykonanie: prac naprawczo - remontowych
w Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. Słowackiego 8, 56-400 Oleśnica.

 

1. Zakres prac do wykonania obejmuje, między innymi:

  • wymianę paneli podłogowych w biurze o powierzchni 8,00 m2
  • montaż drzwi wewnętrznych w pomieszczeniu piwnicy
  • usunięcie pleśni w pomieszczeniu kuchennym na całej długości ściany za meblami kuchennymi środkiem grzybobójczym 

 2. Druk oferty do pobrania w siedzibie Zamawiającego.

3. Wymagany termin realizacji  zadania do dnia - 23.12.2022 r. 

4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.


O udzielenie przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

5. Kryterium  wyboru i  oceny oferty:

Cena określona w zapytaniu ofertowym powinna zawierać koszty wykonania wszystkich pozycji, jakie zostały zamieszczone w przedmiarze robót oraz inne koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których poniesienie będzie niezbędne do całkowitego i należytego wykonania tego przedmiotu zamówienia. 

6. Ofertę spiętą z pozostałymi dokumentami w zamkniętej  kopercie i opatrzonej danymi wykonawcy, z napisem:  Wykonanie prac naprawczo - remontowych w Środowiskowym  Domu Samopomocy przy ul. Słowackiego 8, 56-400   Oleśnica należy złożyć w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy ul. Słowackiego 8   do dnia  19.12.2022 r. do godziny 1300 .

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2022 r  o godz. 14,00 w siedzibie Zamawiającego.

8. Wyniki wyboru Wykonawcy zostaną zamieszczone na stronie internetowej  www.sds-olesnica.pl

 Alina Wajerowska 

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy  w Oleśnicy

 

do góry