Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Oferta- druk do wypełnienia

Oferta- druk do wypełnienia

10 Maja 2024

Nr. ŚDS……………                                                                                  

 

O F E R T A

na ogłoszone przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy

zapytanie ofertowe na wykonanie

 

remontu schodów wejściowych, wymiany drzwi wejściowych oraz rolety zewnętrznej, naprawy ściany przy wejściu do budynku w Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. Słowackiego 8, 56-400 Oleśnica

 1. Nazwa zamawiającego: Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy

Dyrektor jednostki - osoba do kontaktu : Alina Wajerowska

ulica: Słowackiego 8                   

Miejscowość: 56-400 Oleśnica

E-mail: dyrektor@sds-olesnica.pl

Telefon/ fax : (71) 314-45-77

 1. Nazwa i adres Wykonawcy:

Nazwa firmy ...........................................................................................................................................

Adres  ......................................................................................................................................................

Nr telefonu/tel. komórkowego.................................................................................................................

Nr faksu ..................................................................................................................................................

e-mail …………………………………………………………………………………………………...

NIP …………………………. ………………….. REGON……………………………………………

 

III. Nazwa i przedmiot zamówienia:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 1. Wartość zamówienia:

1.Oferuję wykonanie zadania za:

   cenę ryczałtową brutto: .......................................................................................................................

   słownie:...............................................................................................................................................

 1. Deklaruję ponadto:
 2. a) termin wykonania zamówienia:.......................................................................................................
 3. b) okres gwarancji:...............................................................................................................................
 4. c) warunki płatności:............................................................................................................................
 5. d) inne....................................................................................................................................................

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OŚWIADCZEŃ WYKONAWCY

Oświadczenie ( zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP), że wykonawcy spełniają warunki dotyczące:

 1. a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

          jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 1. b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
 2. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

         do wykonania zamówienia,

 1. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

........................................................                                 ………………………………………

               miejscowość,  data                                                    podpis i pieczęć wykonawcy

 

 

do góry