Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

10 Maja 2024

Oleśnica dnia 10.05.2024 r.

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy ul.  Słowackiego 8, 56-400 Oleśnica

Tel/ fax  (71) 314-45-77; e-mail: dyrektor@sds-olesnica.pl

                                      ZAPYTANIE  OFERTOWE NA WYKONANIE:

remontu schodów wejściowych, wymiany drzwi wejściowych oraz rolety zewnętrznej, naprawy ściany przy wejściu do budynku w Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. Słowackiego 8, 56-400 Oleśnica.

 1. Zakres prac do wykonania obejmuje, między innymi:
 • rozebranie posadzki z płytek klinkierowych oraz stopni schodowych klinkierowych,
 • przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z kostki brukowej,
 • przygotowanie podłoża pod posadzki - wejście do budynku -  z kostki brukowej,
 • wykonanie posadzki z kostki brukowej,
 • wykonanie okładziny schodów oraz podstopni z kostki brukowej,
 • wymiana cokolików z rzędu płytek terakotowych,
 • naprawa uszkodzeń w murkach, wypełnienie spoin w murach obłożonych klinkierem,
 • wymiana drzwi wejściowych do budynku (wykłucie z muru ościeżnic stalowych, osadzenie drzwi zewnętrznych)
 • demontaż starej rolety i montaż nowej rolety
 • odbicie tynków strukturalnych na ścianach (spękana ściana przy wejściu do budynku) i wykonanie tynków cienkowarstwowych silikatowych na przygotowanym podłożu.
 1. Druk oferty do pobrania w siedzibie Zamawiającego.
 2. Wymagany termin realizacji zadania do dnia - 05.07.2024 r.
 3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

O udzielenie przedmiotu  zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki    określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2022 r. poz. 1710).

 1. Kryterium wyboru i  oceny oferty:

Cena określona w zapytaniu ofertowym powinna zawierać koszty wykonania wszystkich pozycji, jakie zostały zamieszczone w przedmiarze robót oraz inne koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których poniesienie będzie niezbędne do całkowitego i należytego wykonania tego przedmiotu zamówienia.

 1. Ofertę spiętą z pozostałymi dokumentami w zamkniętej kopercie i opatrzonej danymi wykonawcy,                z napisem:  Remont schodów wejściowych, wymiany drzwi wejściowych oraz rolety zewnętrznej, naprawy ściany przy wejściu do budynku w Środowiskowym  Domu Samopomocy przy ul. Słowackiego 8, 56-400   Oleśnica należy złożyć w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy ul. Słowackiego 8   do dnia  24.05.2024 r. do godziny 1000 .
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2024 r o godz. 11,00 w siedzibie Zamawiającego.
 3. Wyniki wyboru Wykonawcy zostaną zamieszczone na stronie internetowej sds-olesnica.pl

 Alina Wajerowska

 Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy

                                                                                                                         

 

do góry