Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

1 Grudnia 2022


Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy ul. Słowackiego 8, 56-400 Oleśnica
Tel/ fax (71) 314-45-77; e-mail: dyrektor@sds-olesnica.pl

Zapytanie ofertowe na wykonanie:

Nadstawek na meble biurowe ( 3 szt.) i szuflady wewnętrzne do szafy biurowej ( 3 szt.)
w Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. Słowackiego 8, 56-400 Oleśnica

1. Zakres prac do wykonania obejmuje, między innymi:

  • wykonanie nadstawek na meble biurowe - 3 szt. wraz z ich montażem,
  • wykonanie nadstawek na meble biurowe - 3 szt. wraz z ich montażem,
  • wykonanie szuflad wewnętrznych na prowadnicach do szafy biurowej - 3 szt. wraz z montażem prowadnic

2. Druk oferty do pobrania w siedzibie Zamawiającego.

3. Druk oferty do pobrania w siedzibie Zamawiającego.

4. Wymagany termin realizacji  zadania do dnia - 20.12.2022 r.

5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

O udzielenie przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

5. Kryterium  wyboru i  oceny oferty:

Cena określona w zapytaniu ofertowym powinna zawierać koszty wykonania wszystkich pozycji, jakie zostały zamieszczone w przedmiarze robót oraz inne koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których poniesienie będzie niezbędne do całkowitego i należytego wykonania tego przedmiotu zamówienia.

6. Ofertę spiętą z pozostałymi dokumentami w zamkniętej  kopercie i opatrzonej danymi wykonawcy,                z napisem:  Prace stolarskie w zakresie wykonania nadstawek na meble biurowe ( 3 szt.) oraz wykonanie szuflad wewnętrznych na prowadnicach do szafy biurowej - 3 szt. w Środowiskowym  Domu Samopomocy przy ul. Słowackiego 8, 56-400   Oleśnica należy złożyć w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy ul. Słowackiego 8   do dnia  12.12.2022 r. do godziny 1300 .

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2022 r  o godz. 14,00 w siedzibie Zamawiającego

8. Wyniki wyboru Wykonawcy zostaną zamieszczone na stronie internetowej  www.sds-olesnica.p

 Alina Wajerowska - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy  w Oleśnicy

Nr. ŚDS……………


O F E R T A
na ogłoszone przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy
zapytanie ofertowe na wykonanie

nadstawek na meble biurowe ( 3 szt.) i szuflady wewnętrzne do szafy biurowej ( 3 szt.)
w Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. Słowackiego 8, 56-400 Oleśnica

 I. Nazwa zamawiającego: Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy

Dyrektor jednostki - osoba do kontaktu : Alina Wajerowska

ulica: Słowackiego 8                   

Miejscowość: 56-400 Oleśnica

E-mail: sdomsol@wp.pl

Telefon/ fax : (71) 314-45-77

II. Nazwa i adres Wykonawcy:

II. Nazwa i adres Wykonawcy:
Nazwa firmy ...........................................................................................................................................
Adres ......................................................................................................................................................
Nr telefonu/tel. komórkowego.................................................................................................................
Nr faksu ..................................................................................................................................................
e-mail …………………………………………………………………………………………………...
NIP …………………………. ………………….. REGON……………………………………………

 III. Nazwa i przedmiot zamówienia:
...............................................................................................................................................................................................................................................
IV. Wartość zamówienia:

1.Oferuję wykonanie zadania za:
cenę ryczałtową brutto: .......................................................................................................................
słownie:...............................................................................................................................................
2. Deklaruję ponadto:
a) termin wykonania zamówienia:.......................................................................................................
b) okres gwarancji:...............................................................................................................................
c) warunki płatności:............................................................................................................................
d) inne....................................................................................................................................................

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OŚWIADCZEŃ WYKONAWCY
Oświadczenie ( zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP), że wykonawcy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

miejscowość, data                          data podpis i pieczęć wykonawcy

do góry