Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

25 Listopada 2022

Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy ul. Słowackiego 8, 56-400 Oleśnica
Tel/ fax (71) 314-45-77; e-mail: dyrektor@sds-olesnica.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE:

remontu częściowego toalety dla osób z niepełnosprawnością
w Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. Słowackiego 8, 56-400 Oleśnica.

1. Zakres prac do wykonania obejmuje, między innymi:

  • demontaż  kabiny prysznicowej
  • demontaż  kabiny prysznicowej
  • wymiana podejścia z rur PCW o średnicy 50 mm łączącego metodą klejenia
  • montaż kabiny natryskowej kompletnej
  • przygotowanie powierzchni starych tynków z po szpachlowaniem nierówności - ściany nad płytkami ceramicznymi i sufit 
  • dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitu
  • uzupełnienie i czyszczenie istniejących fug na ścianach licowanych płytkami oraz posadzce, zmycie po robotach

2. Druk oferty do pobrania w siedzibie Zamawiającego.

3. Wymagany termin realizacji  zadania do dnia - 20.12.2022 r. 

4.  Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

O udzielenie przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

5. Kryterium  wyboru i  oceny oferty:

Cena określona w zapytaniu ofertowym powinna zawierać koszty wykonania wszystkich pozycji, jakie zostały zamieszczone w przedmiarze robót oraz inne koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których poniesienie będzie niezbędne do całkowitego i należytego wykonania tego przedmiotu zamówienia.

6. Ofertę spiętą z pozostałymi dokumentami w zamkniętej  kopercie i opatrzonej danymi wykonawcy,                z napisem:  Remont częściowy toalety  dla osób z niepełnosprawnością w Środowiskowym  Domu Samopomocy przy ul. Słowackiego 8, 56-400   Oleśnica należy złożyć w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy ul. Słowackiego 8   do dnia  02.12.2022 r. do godziny 1300 .

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2022 r  o godz. 14,00 w siedzibie Zamawiającego.

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2022 r  o godz. 14,00 w siedzibie Zamawiającego.8. Wyniki wyboru Wykonawcy zostaną zamieszczone na stronie internetowej  www.sds-olesnica.pl

Alina Wajerowska

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy  w Oleśnicy

Nr. ŚDS……………                                                                                  

 

O F E R T A

na ogłoszone przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy

zapytanie ofertowe na wykonanie

Remontu częściowego toalety  dla osób z niepełnosprawnością

w Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. Słowackiego 8, 56-400 Oleśnica

 I. Nazwa zamawiającego: Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy

Dyrektor jednostki - osoba do kontaktu : Alina Wajerowska

ulica: Słowackiego 8 Miejscowość: 56-400 Oleśnica

E-mail: Telefon/ fax : (71) 314-45-77

II. Nazwa i adres Wykonawcy:

Nazwa firmy ...........................................................................................................................................
Adres ......................................................................................................................................................
Nr telefonu/tel. komórkowego.................................................................................................................
Nr faksu ..................................................................................................................................................
e-mail …………………………………………………………………………………………………...
NIP …………………………. ………………….. REGON……………………………………………

III. Nazwa i przedmiot zamówienia:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

IV. Wartość zamówienia:

1.Oferuję wykonanie zadania za:
cenę ryczałtową brutto: .......................................................................................................................
słownie:...............................................................................................................................................
2. Deklaruję ponadto:
a) termin wykonania zamówienia:.......................................................................................................
b) okres gwarancji:...............................................................................................................................
c) warunki płatności:............................................................................................................................
d) inne....................................................................................................................................................

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OŚWIADCZEŃ WYKONAWCY
Oświadczenie ( zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP), że wykonawcy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

miejscowość, data                                                    podpis i pieczęć wykonawcy

 

do góry