Fundusze Europejskie
Strona główna/O Nas/Przepisy prawne/Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy 

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowo organizację oraz zasady funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy przy  ul. Słowackiego 8 oraz przy ul. Kościelnej 3, zwanego dalej Domem.
 2. Postanowienia zawarte w Regulaminie dotyczą uczestników i pracowników Domu bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko służbowe.
 3. Pracownicy oraz  uczestnicy powinni być zapoznani  z niniejszym Regulaminem.

§ 2.

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką pobytu dziennego dla osób przewlekle psychicznie chorych - typu A, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - typu B i dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.- typu D,   o ilości miejsc nie większej niż 60 osób, z uwzględnieniem § 3, pkt 12 niniejszego regulaminu.
 2. Dla każdego typu Domu obowiązują odrębne programy działalności i plany pracy.
 3. Dom jest placówką koedukacyjną, czynną 5 dni roboczych w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
 4. Dom obejmuje teren gminy Miasta Oleśnica i Gminy Oleśnica.
 5. Dom nie zapewnia usług transportowych - nie dowozi i nie odwozi uczestników na zajęcia.
 6. Dom umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego.

§ 3.

 1. Skierowanie do Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy składa osoba zainteresowana lub jej prawny opiekun.
 3. Wniosek o skierowanie do Domu wraz z dokumentami określonymi w § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zwanym dalej „rozporządzeniem”,  składa się do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie  tj. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.
 4. W sytuacjach, o których mowa w rozporządzeniu w § 7  ust. 7 i 8, nie wymaga się aktualizacji zaświadczeń lekarskich, o których mowa ust. 1.
 5. W przypadku osoby zamieszkałej na terenie Gminy Oleśnica, ubiegającej się o skierowanie do Domu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy przesyła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy skompletowany wniosek.
 6. Termin przyjęcia do domu ustala dyrektor Domu w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem
 7. Z usług Domu mogą korzystać osoby,  które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
 8. Osobom, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do Domu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy wydaje  decyzję  administracyjną na czas określony,  nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespól wspierająco – aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego na okres niezbędny do  jego realizacji.
 9. Po dokonaniu oceny, o której mowa w   ust. 8, oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, kieruje osobę do Domu na czas określony, uzgodniony z dyrektorem Domu, niezbędny do realizacji  indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego.
 10. Okres,  na jaki osoba została skierowana do Domu, może zostać przedłużony, szczególnie w przypadku braku postępów w realizacji indywidualnego planu postepowania wspierająco – aktywizującego, braku możliwości skierowania osoby do innego ośrodka wsparcia lub braku możliwości zatrudnienia.
 11. Indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem.
 12. W razie częstych nieobecności uczestników, trwających przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych, do Domu mogą być skierowane kolejne osoby, jednak w liczbie nieprzekraczającej liczby uczestników o częstych nieobecnościach, nie wyższej niż 20% liczby miejsc w Domu.

§ 4.

Odpłatność za pobyt uczestników w Domu regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz decyzja ustalająca odpłatność za korzystanie z usług Domu.

II. Cel i przedmiot działania

§ 5.

 1. Celem Domu jest udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym i lekkim, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, osobom przewlekle psychicznie chorym oraz  osobom z niepełnosprawnością sprzężoną, mającym trudności w życiu codziennym, wymagających pomocy  i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
 2. Cele i zadania Domu są realizowane poprzez następujące działania:
  1. prowadzenie treningu funkcjonowania w codziennym życiu – trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
  2. prowadzenie treningu umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej;
  3. prowadzenie treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów – kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w  urzędach, instytucjach kultury;
  4. prowadzenie treningu spędzania czasu wolnego – rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i   kulturalnych;
  5. stymulowanie osobistego rozwoju uczestników Domu, w oparciu o wskazania zawarte w ich indywidualnych  planach postępowania wspierająco-aktywizującego;
  6. kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz  ich rodzin, szczególnie w zakresie  zrozumienia ich potrzeb, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji,
  7. rozwijanie zdolności i zainteresowań uczestników Domu,
  8. sprawowanie opieki nad uczestnikami oraz wspieranie ich w różnych sytuacjach życiowych;
  9. ochronę praw i interesów osób korzystających z usług Domu;
  10. poradnictwo oraz wsparcie psychologiczne;
  11. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
  12. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;
  13. prowadzenie terapii ruchowej – zajęcia rehabilitacyjne, sportowe, rekreacyjne, turystyczne;
  14. prowadzenie zajęć  przygotowujących  uczestników Domu do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym  w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy;
  15. współpracę z rodzinami osób korzystających z działalności Domu;
  16. współpracę z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołem, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, samorządami lokalnymi w celu integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem;
  17. umożliwianie udziału w terapii zajęciowej podczas spotkań klubowych dla byłych uczestników Domu oraz osób oczekujących na przyjęcie do Domu.  

§ 6.

  1. Środowiskowy Dom Samopomocy w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników współpracuje z:
   1. rodzinami uczestników, ich opiekunami i innymi bliskimi osobami;
   2. ośrodkami pomocy społecznej (MOPS, GOPS);
   3. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy;
   4. poradnią zdrowia psychicznego i innymi placówkami opieki zdrowotnej;
   5. Powiatowym Urzędem Pracy;
   6. organizacjami pozarządowymi;
   7. kościołami i związkami wyznaniowymi;
   8. instytucjami kultury;
   9. placówkami oświatowymi;
   10. innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych.

III. Organizacja wewnętrzna Domu

§ 7.

 1. Świadczenie usług w Domu odbywa się w formie zajęć zespołowych i indywidualnych.
 2. Zajęcia dla uczestników Domu przy ul. Słowackiego 8, organizowane są w następujących  salach, pomieszczeniach i pracowniach:
  1. sala ogólna do prowadzenia zajęć (m.in. muzycznych, teatralnych) oraz organizowania forum i spotkań całej społeczności Domu;
  2. pracownia plastyczno – techniczna;
  3. pracownia komputerowo – dziennikarska;
  4. sala do logopedii i zajęć z psychologiem
  5. sala do zajęć rehabilitacyjnych;
  6. pomieszczenie kuchenne z jadalnią;
  7. pokój wyciszeń.
 3. Obiekt, w którym świadczone są usługi posiada odpowiednią ilość toalet z wyodrębnieniem dla kobiet i mężczyzn oraz łazienkę z toaletą wyposażoną w natrysk przystosowaną dla osób niepełnosprawnych na wózkach.
 4. Zajęcia dla uczestników Domu przy ul. Kościelnej 3, organizowane są w następujących  salach i pomieszczeniach:
  1. sala ogólna do prowadzenia zajęć ( m.in. plastyczno – technicznych, muzycznych, teatralnych, rehabilitacyjnych) oraz organizowania  forum i spotkań dla wszystkich uczestników;
  2. sala do terapii psychologicznej, logopedii i zajęć komputerowych pełniąca także funkcję pokoju wyciszeń;
  3. pomieszczenie kuchenne z jadalnią.
 5. Obiekt, w którym świadczone są usługi posiada toaletę  dla kobiet i mężczyzn oraz łazienkę wyposażoną w natrysk przystosowaną dla osób niepełnosprawnych na wózkach.
 6. Dom w ramach działań wspierająco-aktywizujących organizuje i umożliwia uczestnikom korzystanie z dodatkowych zajęć kulturalno-rekreacyjnych, sportowych i turystycznych na terenie miasta, w środowisku lokalnym, jak również w formie wyjazdowej (wycieczki krajoznawcze, spotkania integracyjne z uczestnikami innych ośrodków wsparcia).
 7. Czas trwania zajęć w Domu dla uczestników wynosi sześć  godzin dziennie.
 8. Pozostałe  dwie godziny pracy pracowników merytorycznych przeznacza się na:  czynności porządkowo-organizacyjne, przygotowanie sal i pracowni do zajęć, prowadzenie właściwej dokumentacji, zaopatrzenie placówki w materiały do prowadzenia treningów, opiekę nad uczestnikami związaną z ich przychodzeniem i opuszczaniem placówki, przerwę na spożywanie posiłków przez pracowników.
 9. Osoby oczekujące na przyjęcie oraz byli uczestnicy Domu, mają możliwość korzystania z usług Domu w ramach zajęć klubowych, codziennie w godzinach 13,30 do 15,30.

§ 8.

 1. Dyrektor Domu tworzy zespół wspierająco -  aktywizujący, zwany dalej „Zespołem”, w skład którego wchodzą: dyrektor, terapeuci, starszy terapeuta, psycholog.
 2. „Zespół” zbiera się w zależności od potrzeb, jednak co najmniej raz na 6 miesięcy, celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także dokonania ich ewentualnej modyfikacji.
 3. Do innych zadań Zespołu należy:
  1. omawianie prowadzonej dokumentacji poszczególnych uczestników Domu (m.in. indywidualne karty obserwacji, notatki dotyczące aktywności i zachowań uczestników);
  2. opracowywanie miesięcznych i rocznych planów pracy;
  3. uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych, mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

§ 9.

W Środowiskowym Domu Samopomocy obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności. Domem kieruje dyrektor, a w czasie jego nieobecności wyznaczony przez niego pracownik.

§ 10.

Nadzór i kontrolę nad bieżącą działalnością Domu sprawują:

 1. dyrektor -  w pełnym zakresie;
 2. główny księgowy – w sprawach gospodarki finansowej;
 3. referent ds. płac i kadr – w sprawach kadrowo- płacowych.

§ 11.

Do obowiązków dyrektora należy:

 1. koordynowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu;
 2. dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Słowackiego 8 oraz przy ul. Kościelnej 3.;
 3. dbanie o bezpieczeństwo uczestników;
 4. utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami uczestników;
 5. ustalanie grup terapeutycznych i wyznaczanie osób nimi kierujących;
 6. organizacja pracy Domu;
 7. organizowanie i nadzór pracy zespołu wspierająco – aktywizującego
 8. organizowanie, co najmniej raz na 6 miesięcy szkoleń dla pracowników w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych i efektywności pracy z uczestnikami,
 9. nadzór nad dokumentacją indywidualną uczestników oraz nad realizacją   indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego;
 10. nadzór nad dokumentacją  zbiorczą Domu: ewidencją uczestników,  dziennikami dokumentującymi pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, nad realizowaniem  przez pracowników ich  indywidualnych i ogólnych planów pracy terapeutycznej;
 11. przyjmowanie uczestników, ich rodziców/opiekunów oraz pracowników w sprawach skarg i wniosków w ustalonym terminie. 

§ 12.

 1. Pracownik Domu, pracujący bezpośrednio z uczestnikami ma obowiązek:
  1. przestrzegać zasad współżycia społecznego;
  2. szanować godność i prawa do samostanowienia, kierować się zasadą dobra uczestników i ich rodzin;
  3. kształtować swoje relacje z uczestnikami na zasadach partnerstwa;
  4. realizować indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego poszczególnych uczestników;
  5. prowadzić zajęcia terapeutyczne i wnikliwie obserwować postępy i trudności uczestnika w celu właściwej modyfikacji planu postępowania wspierająco-aktywizującego;
  6. opracowywać miesięczne i roczne plany pracy oraz scenariusze zajęć prowadzonych dla wszystkich uczestników Domu;
  7. dbać o wysoką jakość świadczonych usług i jak największą ich skuteczność;
  8. dokumentować na bieżąco wykonywaną  pracę;
  9. zachowywać w tajemnicy informacje dotyczące uczestników;
  10. współpracować z rodzicami lub innymi opiekunami uczestników;
  11. uczestniczyć w organizowanych szkoleniach.
 2. Do zadań wszystkich pracowników Domu należy:
  1. przestrzeganie ustalonego w Środowiskowym Domu Samopomocy czasu pracy przez pracowników etatowych i  wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny;
  2. wykonywanie prac zleconych przez pracowników nieetatowych;
  3. dbałość o właściwą i terminową realizację zadań;
  4. dążenie do uzyskania jak najlepszych wyników pracy;
  5. przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej;
  6. przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
  7. przestrzegania zasad współżycia społecznego;
  8. dbałość o mienie Domu oraz używanie go zgodnie z przeznaczeniem;
  9. podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 3. 3. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków każdego pracownika jest określony w „Zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika”.

IV. Prawa i obowiązki Uczestników

§13.

 1. Uczestnik ma prawo do:
  1. korzystania z usług świadczonych przez Dom;
  2. udziału w zajęciach terapeutycznych;
  3. pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb, w tym z zakresu ochrony prawnej;
  4. poszanowania należnych mu praw, godności, podmiotowego traktowania;
  5. współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących jego osoby;
  6. zapoznania się z obowiązującymi w Domu przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminem Domu, tygodniowym harmonogramem zajęć;
  7. wspólnego tworzenia z „Zespołem” indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego;
  8. zapoznania się z każdą oceną indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego dokonaną przez „Zespół;
  9. aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności terapeutycznej, w tym prawo do wybrania Rady Uczestników Domu, zgłaszania propozycji dotyczących wprowadzenia nowych form zajęć  w ośrodku;
  10. wnoszenia uwag do dyrektora Domu, związanych z funkcjonowaniem Domu:
  11. zgłaszania do dyrektora ośrodka skarg i wniosków w każdą środę w godz. 13,00-14,00
 2. Obowiązkiem uczestnika Domu jest:
  1. aktywne uczestniczenie we wszystkich formach proponowanych zajęć zgodnie z indywidualnym planem postępowania wspierająco - aktywizującego, w tym systematyczne korzystanie z rehabilitacji ruchowej, opieki medycznej i psychologicznej;
  2. stosowanie się do obowiązujących w Domu przepisów BHP, PPOŻ, regulaminu organizacyjnego i innych instrukcji, zaleceń dyrektora Domu;
  3. dbanie o higienę osobistą oraz porządek w swoich szafkach i na stanowiskach pracy;
  4. przestrzeganie norm i zasad współżycia społecznego;
  5. przyczynianie się do dobrej atmosfery Domu;
  6. dbałość o mienie Domu.
 3. Dyrektor może pozbawić uczestnika  korzystania z usług świadczonych przez ośrodek, szczególnie w przypadku, gdy uczestnik:
  1. często przejawia zachowania agresywne, zagrażające własnemu zdrowiu i bezpieczeństwu oraz innym uczestnikom;
  2. w sposób rażący narusza zasady i porządek ustalony w ośrodku;
  3. przez dłuższy czas nie bierze udziału w proponowanych zajęciach i nie widać perspektywy zmian w tym zakresie;
  4. z powodu częstych, długotrwałych nieobecności bez zasadnego ich usprawiedliwienia.
 4. W sytuacjach wymienionych w pkt. 3, dyrektor w uzgodnieniu z Zespołem wspierająco – aktywizującym ma prawo do:
  1. ustnego lub pisemnego upomnienia;
  2. zawieszenia w prawach uczestnika na ustalony okres czasu;
  3. zwrócenia się do organu wydającego decyzję administracyjną o jej uchylenie.

§ 14.

 1. W placówce   organizuje się  Radę  Uczestników Domu.
 2. Do zadań Rady Uczestników Domu należy:
  1. współdziałanie z dyrektorem i pracownikami Domu;
  2. utrzymywanie kontaktów z uczestnikami Domu w przypadku ich dłuższej nieobecności;
  3. współudział w organizacji zajęć terapeutycznych;
  4. reprezentowanie interesów uczestników przed dyrektorem i pracownikami Domu.

V. Postanowienia końcowe

§ 15.

 1. Zmiany w Regulaminie wprowadza się w sposób właściwy do jego uchwalenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ogólnie obowiązujące.
do góry