Fundusze Europejskie

Statut

Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy 

Podstawą prawną działania są:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz.535, ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz. 1591, ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm. )
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. nr 238, poz. 1586)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach pomocy ( Dz. U. z 1996r. Nr 5, poz.38)
 7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem, jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Miasta Oleśnicy, zorganizowaną w celu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.
 2. Dom działa jako jednostka budżetowa, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

§ 2.

 1. Dom jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego, przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi oraz wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
 2. Dom jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla osób pełnoletnich.

§ 3.

 1. Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy mieści się w Oleśnicy, przy ul. Słowackiego 8.
 2. Terenem działalności Domu jest Miasto Oleśnica.
 3. Dom dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć osoby zameldowane w Gminie Oleśnica na zasadach określonych w stosownym porozumieniu z Gminą Oleśnica.

§ 4.

 1. Pobyt w Domu następuje za zgodą i na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego.
 2. Osoby przyjmowane są do Domu na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy na podstawie skompletowanej dokumentacji.
 3. Pobyt w Domu jest odpłatny. Zasady odpłatności regulują stosowne przepisy.

II. Rozdział

Cele i zadania

§ 5.

 1. Celem działalności Domu jest organizowanie na terenie Miasta Oleśnicy oparcia społecznego dla osób, które z powodu zaburzeń psychicznych mają poważne trudności w codziennym funkcjonowaniu.
 2. Celem Domu jest poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez rozwijanie samodzielności, zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego i socjalnego, pomoc w kształtowaniu prawidłowych stosunków z otoczeniem, koordynację oddziaływań wspierająco-aktywizujących, wspieranie inicjatyw samopomocowych, promocję zdrowia psychicznego.
 3. Głównym celem pracy Domu jest integracja osób z zaburzeniami psychicznymi ze społecznością lokalną poprzez ich społeczną aktywizację.

§ 6.

Do podstawowych zadań Domu należy w szczególności:

 1. Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności życia codziennego i samodzielnego funkcjonowania.
 2. Prowadzenie rehabilitacji społecznej, zawodowej i psychicznej oraz wspomaganie zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi.
 3. Ułatwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi uczestniczenia w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym, religijnym.
 4. Reprezentowanie interesów uczestników w społeczności lokalnej oraz kształtowanie właściwych relacji z otoczeniem.
 5. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi ochrony godności osobistej i prawa do samorealizacji.

III. Rozdział

Organizacja i zarządzanie

§ 7.

 1. Pracą Domu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
 2. Dyrektor zatrudniany jest przez Burmistrza Miasta Oleśnicy.
 3. Dyrektor jest przełożonym w stosunku do osób zatrudnionych w Domu.
 4. Dyrektor Domu jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.
 5. Dyrektor Domu jest odpowiedzialny za właściwą organizację pracy niezbędną dla realizacji zadań i racjonalne gospodarowanie przyznanymi środkami.

IV. Rozdział

Gospodarka finansowa

§ 9.

 1. Gospodarka finansowa Domu prowadzona jest na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych.
 2. Środki finansowe na realizację zadań i prowadzenie Domu zapewnia i nadzoruje ich wydatkowanie Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan rzeczowo – finansowy zatwierdzany przez Burmistrza Miasta Oleśnicy.

V. Rozdział

Postanowienia końcowe

§ 10.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Domu określa Regulamin Organizacyjny.

§ 11.

Zmiany niniejszego Statutu wprowadza się w sposób właściwy dla jego uchwalenia.

do góry