Fundusze Europejskie

Ważne!

7 Grudnia 2020

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa i organizacji pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oleśnicy w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19

Niniejszy komunikat ma na celu przypomnienie zasad bezpiecznego pobytu w ŚDS uczestników oraz pracowników, w okresie pandemii. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

 1. W zajęciach odbywających się w ŚDS mogą brać udział wyłącznie uczestnicy zdrowi, bez objawów infekcji dróg oddechowych, a ich domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji domowej.
 2. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach, fakt ten należy zgłosić niezwłocznie terapeutom lub Dyrektor ŚDS pod nr tel.: +48 71 314 45 77.
 3. Dla uczestników nieobecnych wprowadzamy formę zajęć zdalnych. Ich treść umieszczana będzie na stronie internetowej ŚDS: www.sds-olesnica.pl
 4. Opiekunowie przyprowadzający i odbierający uczestników z ŚDS zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk (przy wejściu znajduje środek dezynfekujący), nie powinni również wykazywać objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 5. Po wejściu do budynku ŚDS dokonuje się pomiaru temperatury uczestnikom i pracownikom placówki.
 6. W ŚDS obowiązują ogólne zasady higieny: częste, dokładne i regularne mycie rąk (pod nadzorem terapeutów), pilnowanie właściwych nawyków ochrony podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Prowadzący zajęcia terapeuci oraz pracownicy administracji w miejscu pracy przebywają w maseczkach ochronnych lub przyłbicach. Proponujemy rozważyć kwestię wyposażenia uczestników w maseczkę/przyłbicę na czas trwania zajęć (z zachowaniem należytej dbałości o jej czystość).
 8. Organizacja pracy w ŚDS jest tak zaplanowana, by umożliwić zachowanie dystansu między osobami w nim przebywającymi, szczególnie w miejscach wspólnych (szatnia, duża sala, kuchnia).
 9. Sale zajęć są codziennie, regularnie wietrzone.
 10. W pomieszczeniach ŚDS umieszczone są środki do dezynfekcji rąk, dostępne dla uczestników (pod nadzorem terapeutów). W łazienkach, przy dozownikach z płynem, umieszczone są instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk. Terapeuci monitorują częstotliwość i dokładność mycia rąk przez uczestników. Prosimy o podtrzymywanie i utrwalanie nawyku prawidłowego mycia rąk w domu.
 11. Codziennie prowadzone są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, sprzętu sportowego) i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniu do spożywania posiłków. Toalety dezynfekowane są na bieżąco.

*Osoby uiszczające opłatę za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy proszone są o dokonywanie jej do 5. dnia każdego miesiąca.

**Dyrektor przyjmuje osoby zainteresowane kontaktem w środę, godz.: 13.00-14.00 (w tym składanie skarg i wniosków).

do góry